Indlæser...

Handelsbetingelser

Generelle bestemmelser

Disse handelsbetingelser beskriver de vilkår, som gælder ved køb af produkter eller serviceydelser hos: 
AutoLock A/S
Søndersøvej 184
5462 Morud
CVR-nr.: 38643711
Telefonnummer: +45 7777 7700
Email: info@autolock.dk
I det følgende vil AutoLock A/S blive omtalt som “Autolock”, “vi” eller “os”.
Når vi bruger udtrykkene “kunden”, “du”, “køber” eller “I”, refererer vi til den person eller 
juridiske enhed, der køber produkter og serviceydelser hos os.
Disse handelsbetingelser gælder, medmindre der skriftligt er aftalt andet, eller hvis der 
fremgår andet af ordrebekræftelsen.
Udover disse generelle bestemmelser gælder afsnit 2 for dig, hvis du er en privatperson 
(forbruger), og afsnit 3 gælder for dig, hvis du er erhvervsdrivende.

 

Betaling

De tilgængelige betalingsmetoder kan variere fra land til land. Vi accepterer følgende betalingsmetoder:

 • Dankort
 • Visa
 • MasterCard
 • Mobilepay
 • Swish
 • PayPal

Betalingen vil først blive trukket på din konto, når varen er afsendt. Dog skal betalingen ved bankoverførsel være registreret hos os, før vi afsender din ordre. Når du har afgivet din ordre, vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse via e-mail. Du vil også modtage en e-mail, når din ordre er afsendt.


Levering

1.1.1. AutoLock leverer på alle hverdage, forudsat at varen er på lager. Du kan se den vejledende leveringstid under FAQ for hver enkelt vare. Hvis varen ikke er på lager, vil der fremgå en forventet leveringstid baseret på oplysninger fra producenten. Hvis varerne skal tilpasses eller justeres, skal du forvente ekstra leveringstid. Ved forsinkelse skal du straks reklamere til os. Ellers kan du miste de misligholdelsesbeføjelser, som forsinkelsen kan give anledning til.


Garanti

Vi tilbyder produktgaranti og monteringsgaranti. Garantien gælder fra fakturadato og 24 måneder frem. Garantien omfatter ikke fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af kundens fejlbetjening, skødesløs behandling, mangelfuld vedligeholdelse og andre ydre påvirkninger. Ved anmodning om udbedring i garantiperioden, skal skadesbeskrivelsen og en kopi af 
fakturaen/dokumentationen fremvises for værkstedet. Vi er ikke ansvarlige for mangler, hvis du har søgt udbedring på et tredjemands værksted.

1.1.2. Du har intet krav på erstatning ved eventuelle indirekte følgeskader eller kompensation for gener, som kan være opstået på grund af et defekt produkt/service. Vi har ret til at afgøre, om 
godtgørelse skal ske som kreditering af den oprindelige fakturapris eller som levering af en erstatningsvare.


Montering og vedligeholdelse af låse

Du skal være opmærksom på, at du skal vaske din bil senest 48 timer efter montering af låse, da bilen ellers kan få skader. Skader opstået på grund af manglende vask af bilen inden 48 timer efter montering af låse er Autolock uvedkommende. Vedligeholdelse af låse indebærer, at låsen renses minimum én gang hver tredje måned eller efter behov.

Ved rensning sprøjtes igennem låsen med noget skidtopløsende såsom WD40 eller tilsvarende.  Cirka 15 minutter efter rensningen smøres låsen med en låseolie uden syre og silikone, men med PTFE.


Bestemmelser for private

Bestemmelserne i dette kapitel 2 gælder kun for privatpersoner (forbrugere).


Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret ved alle køb af varer fra vores hjemmeside. Perioden regnes fra den dag, du modtager din ordre, og AutoLock skal senest 14 dage efter din meddelelse om 
fortrydelse modtage forsendelsen. Fortrydelsesretten bortfalder, hvis du bruger varen på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi, så den ikke længere er i væsentlig samme stand og mængde, som da du modtog den. Fortrydelsesretten gælder ikke for specialfremstillede varer. Meddelelsen om fortrydelse skal gives pr. mail eller returformular. Du kan finde formularen her. Ved returnering skal der vedlægges en kopi af formularen eller mailkorrespondancen, samt en kopi af fakturaen. Hvis du fortryder dit køb, før varen er afsendt, anbefaler vi, at du kontakter os hurtigst muligt via mail info@autolock.dk eller pr. telefon +45 7777 7700. Returneringsomkostninger afholdes af køber. Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. Beløbet bliver overført til det kort, du har betalt med, eller på din bankkonto, når vi har modtaget varen retur og kontrolleret, at den lever op til reglerne for fortrydelsen.


Reklamationsret

Som forbruger har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du kan få varen repareret, ombyttet, få pengene tilbage eller få et afslag i prisen, afhængigt af den konkrete situation. Dette forudsætter selvfølgelig, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Du skal reklamere inden for “rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. AutoLock vil dække rimelige returneringsomkostninger. Meddelelsen omkring reklamation skal gives pr. mail til info@autolock.dk, telefonisk på +45 7777 7700 eller via vores retur- og reklamationsformular. Du kan finde formularen her. Ved returnering skal der vedlægges en kopi af formularen eller mailkorrespondancen samt en kopi af fakturaen.

 

Klagemuligheder

Hvis du som forbruger ønsker at klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os, skal du kontakte vores kundeservice på info@autolock.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan også klage til Center for Klageløsning via www.naevneneshus.dk. Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. Beløbsgrænserne kan blive ændret. Du skal betale et gebyr for at få klagen behandlet.


Bestemmelser for erhvervsdrivende

Bestemmelserne i dette kapitel er kun gældende for virksomheder og momsregistrerede kunder.

 

Tilbud og bestilling

Medmindre andet fremgår, er tilbud gældende i to uger fra tilbudsdatoen. Købers eventuelle indkøbsbetingelser og lignende er ikke bindende for os. Priser vises både med og uden moms. Hvis du handler fra et andet EU-land end Danmark, ses momssatsen i betalingsvinduet baseret på landevalg og/eller hvis der er tastet et godkendt momsnummer. For at undgå momsbetaling til et andet land end Danmark, sker godkendelse via Veis: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/.

Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, som vi ikke skriftligt har anerkendt. Køber er tilsvarende ikke berettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen på 
grund af modkrav. Ved manglende overholdelse af betalingsbetingelserne er vi berettiget til at afsende fremtidige leverancer pr. efterkrav eller at kræve kontant betaling ved levering.
Hvis det er aftalt skriftligt, at der skal ske forsendelser, sker det på købers regning og risiko, idet forsendelsesmåden bestemmes frit af os. Hvis køber undlader at afhente produkterne eller give ordre til forsendelse, efter at leveringstiden er indtruffet, er vi berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning samt til at fremsende faktura for leverancen. Hvis køber undlader at afhente produkterne trods skriftlig opfordring, er vi - også i tilfælde, hvor produkterne er fremstillet eller indkøbt specielt efter købers anvisning eller specifikation - berettiget til at sælge disse bedst muligt for købers regning.

 

Risiko og ejendomsforbehold

Risikoen for varerne overgår til køber ved levering på det aftalte leveringssted. AutoLock har ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil det fulde beløb er betalt. Hvis der opstår udgifter i forbindelse med misligholdelse af et køb foretaget på kredit, afholdes disse af køber. Indtil ejendomsretten til varerne er overgået til køberen, skal køberen:

 • Opbevare varerne (uden omkostninger for virksomheden) adskilt fra alle andre varer fra køberen eller enhver tredjepart på en sådan måde, at de forbliver identificerbare 
  som virksomhedens ejendom.
 • Ikke ødelægge eller skæmme noget identifikationsmærke på varerne eller varens emballage.
 • Vedligeholde og forsikre varerne i tilfredsstillende grad.

Indtil ejendomsretten over varerne overgår fra sælger, dvs. ved fuld betaling, skal køber efter anmodning returnere sådanne varer ved krav af sælger herom. Hvis køber undlader at gøre dette, 
kan sælger gå ind på ethvert område, der ejes eller kontrolleres af køberen, hvor varerne er beliggende, og tilbagetage varerne. Køber må ikke pantsætte varerne eller på nogen måde benytte varerne for at opkræve sikkerhed for nogen gæld. Intet må foretages, som kan påvirke sælgers rettigheder. Hvis køber gør det, skal alle beløb, uagtet hvad køber skylder sælger, straks forfalde og betales. Køber skal forsikre og holde varerne forsikret til den fulde pris mod “alle risici” til Autolocks rimelige tilfredshed indtil den dato, hvor ejendom i varerne passerer fra sælger, og skal, når sælger anmoder om det, fremvise en kopi af forsikringspolicen. Uden at det berører sælgers øvrige rettigheder, hvis køber undlader at gøre dette, kan alle beløb, som køber skylder sælger, straks forfalde til betaling.

 

Betalingsfrist og inkassorykker

Medmindre andet er aftalt, skal betaling for leverede varer eller tjenester ske senest 30 dage efter leveringsdatoen. Ved forsinket betaling påløber der renter – svarende til 1 ,5% pr. påbegyndt 
måned – fra forfaldsdatoen og frem til betaling sker. Hvis betaling ikke er modtaget inden for den aftalte betalingsfrist, vil der blive udsendt et inkassovarsel. Varslet vil indeholde oplysninger om det skyldige beløb, de påløbne renter, og det vil angive en ny frist for betaling. Denne frist vil være mindst 10 dage fra varslets dato. Hvis betaling ikke sker inden for fristen angivet i inkassovarselet, vil sagen blive overdraget til inkasso, og der vil blive pålagt yderligere omkostninger i henhold til gældende lovgivning.


Reklamation

Køber skal straks efter varens eller ydelsens modtagelse gennemgå leverancen for at sikre sig, at den er intakt og i overensstemmelse med det aftalte. Eventuelle reklamationer skal være os i hænde senest 8 dage efter levering hhv. varens ankomst. Reklamationen skal afgives straks efter, at manglen konstateres eller burde være konstateret, samt være skriftlig, og det skal være specificeret i reklamationen, hvilke mangler der gøres gældende. I modsat fald mister køber enhver misligholdelsesbeføjelse som følge af manglen. Reklamationer fritager ikke køber for at betale købesummen til den aftalte forfaldstid. Såfremt det leverede er behæftet med mangler, er vi berettiget til at afhjælpe manglen ved reparation eller omlevering, såfremt dette kan ske inden 30 dage fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget den fornødne dokumentation for, at reklamationen er retmæssig. Afhjælpes manglen, kan køber ikke i øvrigt gøre nogen mangelsbeføjelse gældende, herunder forholdsmæssigt afslag eller erstatning.
Vi er ikke ansvarlig for mangler, såfremt køber har søgt udbedring på tredjemands værksted.

 

Ved returnering

Ved returnering bedes køber kontakte os pr. telefon, mail eller udfyldt retur- og reklamationsformularen. Husk at vedlægge kopi af udfyldt returformular eller mailkorrespondance, samt kopi faktura i kassen, som sendes retur. Al retur eller reklamation sendes til: AutoLock A/S Søndersøvej 184 5462 Morud Der modtages ikke varer pr. efterkrav.

 

Forbehold og force majeure

Der tages forbehold for korrekturfejl, tekniske fejl, afgiftsændringer, pris og udsolgte varer. Vi er desuden ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler, som skyldes force 
majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, mobilisering, hærværk, 
valutarestriktioner, forsinkelse og/eller manglende leverancer fra underleverandører, transporthindringer, herunder ishindringer eller transportuheld, kraftforsyning og dermed ligestillede produktionsvanskeligheder eller nogen anden årsag, som ligger uden for vores kontrol. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte  omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Vi skal i ovennævnte tilfælde meddele køber ændringen eller den forventede ændring i leveringstid uden ugrundet ophold. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end 4 uger, skal såvel vi som køber være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette kan anses for misligholdelse, og uden at parterne kan gøre krav gældende.

 

Ansvarsbegrænsning og produktansvar

1.1.3. Autolock fraskriver sig ethvert ansvar for skader eller tab, der opstår som følge af brugen af det solgte produkt, medmindre det kan bevises, at skaden eller tabet er direkte forårsaget af 
Autolocks grove uagtsomhed eller forsætlige handlinger. Køberen accepterer at bruge produktet på egen risiko og holder sælgeren skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå i forbindelse med brugen af produktet.
AutoLock er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, tabt avance eller andre indirekte tab. Vores erstatningsansvar kan aldrig overstige fakturaprisen eksklusiv moms for de varer eller ydelser, der er mangler ved. Endvidere er vi i intet tilfælde forpligtet til at betale eventuelle omkostninger til af- og genmontering af mangelfulde dele, ligesom købers 
omkostninger til konstatering af mangler er os uvedkommende. Ved afhjælpning og omlevering skal solgte varer returneres til os i original emballage og for købers regning og risiko.


Værneting

Enhver tvist mellem parterne i anledning af denne aftale og til denne følgende bestemmelser afgøres ved anvendelse af dansk ret ved de almindelige danske domstole ved AutoLocks til 
enhver tid værende hjemting.

Handelsbetingelser

Betaling
AutoLock A/S modtager betaling med:

 • Dankort/VISA-Dankort
 • VISA
 • Mastercard
 • Bankoverførsel
 • Mf. – kan varierer fra land til land.

Betalingen vil først blive trukket på jeres konto, når varen afsendes. Dette gælder dog ikke ved bankoverførsel, da betalingen skal være registreret inden ordre afsendes.

Priser vises både med og uden moms. Såfremt du handler fra et andet EU-land end Danmark, ses momssatsen i betalingsvinduet baseret på landevalg og/eller og der er tastet et godkendt momsnr. I tilfælde af at der benyttes momsnr. For at undgå momsbetaling til andet land end Danmark, sker godkendelse via Veis: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. AutoLock bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at man ikke kan aflæse jeres informationer.

Når ordren er afgivet, vil I automatisk modtage en ordrebekræftelse pr. mail. Ligeledes modtager I en mail, når ordren afsendes.


Risiko i og ejendomsret til varerne
1.1 Risiko i varerne overgår til køber ved levering på det af køber aftalte leveringssted.

1.2 Ejendomsretten til varerne overgår til køberen, når selskabet fuldt ud har modtaget alle beløb, som selskabet skylder i forbindelse med varerne og alle andre beløb som er eller kan forfalde til selskabet fra køber.

 1.3 Indtil ejendomsretten til varerne er overgået til køberen, skal køberen:

1.3.1 Holde varerne på et betroet grundlag som virksomhedens kautionist.

1.3.2 Opbevarer varerne (uden omkostninger for virksomheden) adskilt fra alle andre varer fra køberen eller enhver tredjepart på en sådan måde, at de forbliver identificerbare som virksomhedens ejendom.

1.3.3 Ikke ødelægge eller skæmme noget identifikationsmærke på varerne eller varens emballage.

1.3.4 Vedligeholde varerne i tilfredsstillende stand forsikret med virksomhedens interesser for øje.

 1.4 Indtil ejendomsretten i varerne overgår fra sælger dvs. ved fuld betaling, skal køber efter anmodning returnere sådanne varer ved krav af sælger herom. Hvis køber undlader at gøre dette, kan sælger gå ind på ethvert område, der ejes eller kontrolleres af køberen, hvor varerne er beliggende, og tilbagetage varerne.

1.5 Køber må ikke pantsætte varerne eller på nogen måde benytte varerne for at opkræve sikkerhed for nogen gæld. Intet må foretages, som kan påvirke sælgers rettigheder, hvis køber gør det, skal alle beløb, uagtet hvad køber skylder sælger, straks forfalde og betales.

1.6 Køber skal forsikre og holde varerne forsikret til den fulde pris mod "alle risici" til sælgers rimelige tilfredshed indtil den dato, hvor ejendom i varerne passerer fra sælger og skal, når sælger anmoder om det, fremvise en kopi af forsikringspolicen. Uden at det berører sælgers øvrige rettigheder, hvis køber undlader at gøre dette, kan alle beløb, som køber skylder Sælger, skal straks forfalde til betaling.

AutoLock har ejendomsretten til varer og ydelser købt på kredit, indtil det fulde beløb er betalt. Hvis der opstår udgifter i forbindelse med misligholdelse af et køb fortaget på kredit, afholdes disse af køber.


Levering
AutoLock leverer på alle hverdage hvis varen er på lager – Se vejledende leveringstid under FAQ på en hvilken som helst vare. Hvis varen ikke er på lager, fremgår en forventet leveringstid baseret på oplysninger givet af producenten. Priserne på webshoppen er eksklusive fragt - fragten vil blive oplyst inden ordreafgivelse.
Hvis varerne skal tilpasses eller justeres, pålægges der leveringstid.


Fortrydelsesret
Vi giver 14 dages returret på bestilte varer, hvis varen er ubrudt, samme stand og mængde. Perioden regnes fra den dag, I modtager jeres ordre. Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 dage efter modtagelse, og fra fortrydelsen skal AutoLock senest efter 14 dage modtage forsendelsen. Meddelelsen omkring fortrydelse skal gives pr. mail eller returformular.

Ved returnering skal der vedlægges en kopi af formularen eller mailkorrespondance, samt kopi af faktura.

Sker fortrydelsen inden varen er afsendt, anbefaler vi, at I kontakter os hurtigst muligt via mail info@autolock.dk eller pr. telefon +45 7777 7700

Der gives ikke returret på specielt hjemskaffede varer eller varer, der er solgt under disse vilkår.

Returneringsomkostninger afholdes som udgangspunkt af køber.


Reklamationsret
Reklamation skal afgives hurtigst muligt pr. mail info@autolock.dk eller pr. telefon +45 7777 7700

Vi giver 2 års garanti på alle vores produkter. Garantien omfatter produktets funktionalitet - vil i de fleste tilfælde kræve at produktet blive vedligeholdt korrekt. Der er visse produkter som er omfattet af en længere garantiperiode givet af producenten, her gælder deres vilkår. Vi behandler stadigt garantien hos os.

Hvis produktet er monteret af AutoLock, yder vi også 2 års garanti på montagen og der hvor der er foretaget et indgreb - fx på varebilen. Omfatter også garanti på den rustbeskyttelse der er udført.

Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation. Hvis reklamationen er berettiget, vil der indgås en aftale om nedslag i pris, reparation eller ombytning afhængig af den enkelte sag.

Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert betjening eller montering af produktet af køber selv.

AutoLock vil dække returnerings omkostninger i et rimeligt omfang.

Meddelelsen omkring reklamation skal gives pr. mail info@autolock.dk telefon +45 7777 7700 eller via vores retur- og reklamationsformular.

Ved returnering skal der vedlægges en kopi af formularen eller mailkorrespondance, samt kopi af faktura.


Ved returnering
Ret henvendelse pr. telefon, mail eller udfyld retur- og reklamationsformularen. Husk at vedlægge kopi af udfyldt returformular eller mailkorrespondance, samt kopi faktura i kassen, som sendes retur.


Al retur eller reklamation sendes til:
AutoLock A/S
Søndersøvej 184
5462 Morud

OBS. Der modtages ikke pakker sendt på efterkrav.


Refusion
Hvis der er aftalt refusion, så bedes I udfylde jeres bankoplysninger, så det aftalte beløb kan overføres.

I hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå eventuelt reklamation.

Hvis varen er afprøvet, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at fortrydelsesretten bortfalder. I visse tilfælde kan aftales en nedslag i beløbet, som refunderes, afhængig af varens handelsmæssige værdi.


Forbehold
Der tages forbehold for korrekturfejl, tekniske fejl, afgiftsændringer, pris, udsolgte varer, forsinkelser og eventuelle udefrakommende parameter så som konflikter eller force majeure.


Virksomhedens kontaktoplysninger
AutoLock A/S
Søndersøvej 184
5462 Morud
CVR-nr.:  38643711
Telefonnummer: +45 7777 7700
Email: info@autolock.dk